Chinese-language materials

CT3990 R36 R36 2016
饒學與華學 : 第二届饒宗頤與華學暨香港大學饒宗頤學術館成立十周年慶典國際學術研討會論文集

DS777.53 .Z46 2016
中国抗战大后方中间党派文献资料选编 / 杨力编

HD8708.5.C6 Z38 2016
“猪仔”华工访问录 / 刘玉遵等编

JQ1519 A5 Z4935 2015
中央革命根据地历史资料文库. 军事系统 / 中共江西省委党史研究室, 中共赣州市委党史工作办公室, 中共龙岩市委党史研究室编

PL1735 C555 2015
随身应急情景粤语 / 陈铭恩编著

PL2274.2.C3 L52 2015
中外文学交流史. 中国-加拿大卷 / 梁丽芳, 马佳, 张裕禾, 蒲雅竹著 ; 钱林森, 周宁编

PL2754.S5 Z655535 2016
恋爱中的鲁迅 : 鲁迅在厦门的135天 / 房向东著

PL2801.N18 Z885 2015
诚人笃行 : 沈从文的人生交游 / 王力著

PL2922 C49 Z846 2016
岁月历练的优雅 : 杨绛传 / 文方著

PL2924 Y85 D66 2016
东方华尔街 : 新 “上海滩” 的阴谋与爱情 / 叶永烈著

PN2875.F84 Z46 2016
中国戏曲活化石 : 政和四平戏 / 罗小成主编 ; 政和县文化体育新闻出版局编

PN5369.P43 J4365 2016
京報副刊 / 孫伏園主編

Korean-language materials

BS315.K89 P96 2015
한글 개역 성경 의 우리 말 오류 / 변 이주 지음

DS793.Y4835 A675 2015
중국 길림성 조선족 학교 교가 와 그 연구 / 안 병삼 지음

DS917.35 .H379 2015
한국 의 정치 70년 / 이 완범 외 지음

PL912 .C49 2015
한국어 연구 와 유추 / 최 형용, 박 민희, 김 혜지, 이 찬영, 김 현아, 오 윤경, 방 유정

PL941.A1 K56 2015
한국 방언 의 지리적 분포 와 변화 / 김 경숙

PL945.P96 C46 2015
평창 방언 성조 와 언어 분화 / 최 영미 지음

PL991.613.S587 Z846 2016
홍진 난세 에서 쓸쓸하게 헤매는 ‘모던 보이’ : 백 석 의 ‘만주’ 체험 과 시편 / 왕 염려 지음

PL991.9.S4 Z76 2015
저항 시인 이 상화 시 연구 / 김 계화 지음


Indic-language materials

BL2017.9.H28 R36 2016
Bābā Haradāsa Siṅgha : jīwana britānta / Rāṇā, Raṇajīta Siṅgha

D923 .R37 2016
Yaurapa dī yātarā : safaranāmā  = Europe di yatra / B. S. Rattan

PK2098.13.A372 B44 2016
Be gaḍḍī caṛha gaī : kahāṇīāṃ = Be gaddi chadh gayi : short stories / by Kamlesh Bakhshi

PK2658 .A36 2016
Āhaṭa : sāla 2015 dīāṃ behatarīna Pañjābī kahāṇīāṃ / by Baldev Singh Dhaliwal

PK2659.S268 A47 2016
Akattha kathā : Srī Gurū Amaradāsa Jī dī jīwanī te ādhārata nāwala = Akath katha : a historical novel / by Harnam Dass Sehrai

a place of mind, The University of British Columbia

UBC Library

Info:

604.822.6375

Renewals: 

604.822.3115
604.822.2883
250.807.9107

Emergency Procedures | Accessibility | Contact UBC | © Copyright The University of British Columbia

Spam prevention powered by Akismet