Section Acutifolia (7)

7a  Metallic sheen when dry Sphagnum subnitens
7b  No metallic sheen when dry 8