“First 100 Days In Office” from DP Program on Instagram

by Marissa J. Smith

S. Erdene, the Democratic Party candidate in the 2021 Presidential elections (just over one week away), has just (on the evening of June 1, 2021) posted excerpts from the official program on Instagram. I translate the posts below.

In summary, the proposals for candidate Erdene’s “first one hundred days in office” are draft laws. They include some that point to deficiencies in Mongolian democracy that often escape all but the most critical and close-grained analyses — that Mongolian journalists have often been subjected to libel and defamation laws, most lately with the criminalization of “dissemination of false information;” that many migrants to Ulaanbaatar are unable to access public services that they are entitled to as citizens, as they have been unable to register their residence since anti-air pollution measures came into place in 2017; and that many Mongolian lenders charge tremendously high amounts of interest as Mongolians continue to carry very high burdens of debt. A proposed draft law granting partial pension benefits on the death of a pensioner to households in cases “where the pensioner has lived with the household for a long time” also nods to the dire economic straits that many Mongolians find themselves in.

At the same time, it bears mentioning that many of the proposals are vague, and the particularly the ones aiming to increase “citizen’s participation” would be reduplicating existing legislation that has been characterized by implementation gaps.

[One of a series of posts from Эрдэнэ Содномзундуй (@erdene.sodnomzundui), June 1, 2021, translated below]

[1.]

Submit a draft law to increase civilian control over military service.

(Create a new legal environment for the establishment of a new military police force under the General Staff of the Armed Forces, which will receive civil rights and complaints and enforce military discipline.)

Цэргийн албанд иргэний хяналтыг нэмэгдүүлэх хуулийн төслийг өргөн барина.

(Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дэргэд иргэний эрх, гомдлыг хүлээн авдаг, армийн сахилга хариуцлагыг сахиулах эрх бүхий цэргийн цагдаагийн албыг шинээр байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх)

[2.]

Submit an independent draft law clarifying the legal grounds in the case an elected or appointed high-ranking public official commits an ethical violation, legislating obligations to apologize to the public and for his or her  dismissal.

Сонгогдсон, томилогдсон төрийн өндөр албан тушаалтан нь ёс зүйн зөрчил гаргасан бол олон нийтээс уучлал гуйх үүргийг хуульчилж, түүнийг огцруулах, чөлөөлөх хууль эрх зүйн үндэслэлийг тодорхой болгох бие даасан хуулийн төсөл өргөн барина.

[3.]

Submit a draft law to reform the civil service access system.

(Citizens can receive public services such as civil registration, social insurance, health care, and taxes, regardless of territorial or administrative unit)

Иргэний төрийн үйлчилгээ авах тогтолцоог шинэчлэх хуулийн төслийг өргөн барина.

(Иргэн нь иргэний бүртгэл, нийгмийн даатгал, эрүүл мэнд, татвар зэрэг төрийн үйлчилгээг нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны нэгж харгалзахгүйгээр авах)

[4.]

Submit a draft law on bag and khoroo management.

(A draft law on the equal participation of all citizens in nominating bag and khoroo governors to higher level governors and electing Citizen’s Representative Khural chairmen from the general population.)

Баг, хорооны удирдлагын талаарх хуулийн төслийг өргөн барина.

(Баг, хорооны Засаг даргыг дээд шатны Засаг даргад санал болгох, ИТХ-ын даргыг бүх иргэдийг тэгш оролцуулах үүднээс нийт иргэдээс сонгуулийн журмаар сонгох хуулийн төсөл)

[5.]

Submit a draft law to protect freedom of the press.

(Increase the guarantees of press freedom, the so-called fourth estate of a democratic society, and abolish criminal liability for exercising freedom of the press)

Хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалах хуулийн төслтийг өргөн барина.

(Ардчилсан нийгмийн дөрөвдөгч засаглал гэгдэх хэвлэлийн эрх чөлөөний баталгааг дээшлүүлж, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөгөө эдэлсний төлөө эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг жишгийг хална)

[6.]

The “right of citizens to ask questions” will be guaranteed, and a draft law will be submitted to each government organization to hold annual hearings on expenditure and operational reports for citizens, business entities and professionals.

“Иргэний асуулга асуух эрх”-ийг баталгаажуулж, төрийн байгууллага бүр жил бүр иргэд, салбарын ажахуйн нэгж, мэргэжилтнүүдэд хөрөнгө зарцуулалтын болон үйл ажиллагааны тайлангийн сонсгол хийдэг байх хуулийн төслийг өргөн барина.

[7.]

Draft law on collective pensions.

(With the enactment of the Collective Pension Law, which was repealed in 2017, the old-age pension will be inherited at a rate of 50-100 percent in the event of the death of a family member who has lived with [a household] for many years.)

Хамтын тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл.

(2017 Оноос хэрэгжиж эхлэх байсан ч хүчингүй болгосон Хамтын тэтгэврийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр олон жил хамт амьдарсан гэр бүлийн гишүүдийн нэг нь нас барсан тохиолдолд өндөр насны тэтгэвэр нь 50-100 хувиар тооцож өвлөгдөн үлддэг болно.)

 

These posts are somewhat different from the exact content in the official program. The items as reproduced on Instagram are in a different order, and the program also includes:

8. Төрийн тод байдлыг сайжруулах хуулийн төсөл (Ил тод байдал, олон нийтийн хяналт нь авлигаас урьдчилан сэргийлэх хамгийн чухал хөшүүрэг гэж үзэн Шилэн дансны тухай хууль, мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн удирдах албан,тушаалтанд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх)

Draft Law on Improving State Transparency (Considering transparency and public scrutiny as the most important incentives to prevent corruption, criminalize officials who violate the Glass Account Law, information transparency, and the right to information)

9. Зээлийн хүүгийн дээд хязгаар тогтоох тухай хуулийн төсөл (мөнгө хүүлэлтийн эсрэг, харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах олон улсын сайн жишигт нийцүүлэх)

Draft law on setting maximum interest rates (in line with good international standards against money laundering and consumer protection)

This entry was posted in Democratic Party, Elections, Human Rights, Politics, Presidential 2021, Public Policy and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *